Pro oblast organizovaného sportu Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo nová Mimořádná opatření k Covid-19, ze dne 14.5. 2021, schválená vládou dne 10.5. 2021 (příloha č 2 usnesení vlády č. 448), s účinností od 17.5. 2021, 00:00 hodin MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN.

Aktuální mimořádné opatření pro oblast organizovaného sportu je formulováno tak, že z dikce oficiálního dokumentu nelze vypracovat jednoduché a jednoznačné výkladové stanovisko, které by obsahově korespondovalo s veřejně a mediálně prezentovaným rozsahem povolených činností v organizovaném sportu od 17.5. 2021, a to zejména v souvislosti s možností úživat vnitřní sportoviště. K tomuto mimořádnému opatření proto prozatím ČUS ani ČGF nevydala výkladové stanovisko. 

Nicméně dle mínění ČGF je pro obnovení sportovní činnosti a tréninků registrovaných oddílů a klubů ČGF ve vnitřních sportovištích na základě vydaného mimořádného opatření s platností od pondělí 17.5.2021 důležité následující:  

V aktuálně účinném opatření připouští v bodě I/15 písm. e), že je možná sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy, kterou lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu I/4 písm. b tak, že provozovatel neumožní přítomnost více než 1 sportující osoby na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, více než 2 osob ve skupině a více než 10 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště.

Přítomnost v jiných vnitřních prostorech jako jsou šatny, sprchy apod, je zakázaná. Tyto podmínky neplatí pro sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná opatření umožňují a neplatí pro sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovanými sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány.

Subjekt organizující sportovní přípravu je povinen vést evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktního údaje účastníka sportovní přípravy (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní příparvy. Účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy 

a) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, 

nebo  

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, 

nebo

c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, 

nebo

d) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18 - tento bod však určuje podmínky pouze pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, lze tedy tento odkaz považovat za rozšíření možností a) - c).  

(bod I/18 :

stanovují se následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.)  

Platí, že subjekt, organizující sportovní přípravu, prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky výše, a účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.

Celé znění Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN naleznete ke stažení níže v příloze. 

V příloze naleznete také celé znění tohoto mimořádného opatření se žlutě zvýrazněným textem, který se týká sportovní přípravy amatérských sportovců ve vnitřních prostorech.

Upozorňujeme, že ze strany ČGF se nejedná o závazný právní výklad mimořádného opatření.

V případě dotazů nebo konzultace jsme Vám k dispozici v pracovní dny na telefonním čísle 242 429 260, popř. 739 300 960 (08.30-17.30 hodin) nebo na emailové adrese cgf@gymfed.cz Na uvedené emailové adrese jsme Vám k dispozici také mimo vymezené hodiny v pracovní dny a mimo pracovní dny.

-rs-