DEFINICE

Za olympijský šplh se považuje šplh na laně ze sedu na podlaze bez přírazu nohou do výše 8 m. Cílem závodníka je dosáhnout co nejlepšího času. Všechny jiné délky lana při použití stejné techniky lezení    jsou považovány za další disciplíny šplhu na laně (4,5 m, 10 m, 14 m, 15 m, 20 m atd.) a neopravňují si název olympijský.

 

PRAVIDLO 1

Závodiště

a)   závodiště pro šplh na laně může být umístěno jak ve venkovních, tak i v uzavřených prostorách.

b)   v závodním prostoru nesmí být překážky omezující výkon a bezpečnost závodníka.

c)   místo pro zaujetí startovní polohy závodníkem musí být viditelně označeno (průsečík podlahy a lana)

d)   spodní konec visícího lana musí na podlaze přesahovat minimálně o 20 cm.

e)   závodní délka lana se měří od podlahy po první závit cílového čidla. Lano se měří zatížené v rozsahu cca 50 – 70 kg (praxe)

f)    povolený průměr lana je 32 - 28 mm.

g)   v průběhu závodu musí být k dispozici magnézium, případně i další prostředky k namazání rukou

h)   pro zajištění bezpečnosti závodníka se pod lano podsune duchna, která musí (především pro šplh do výše 8m) mít dostatečné rozměry (délka, šířka, tloušťka).

i)    při šplhu nad 8 m musí být lezec jištěn horolezeckým způsobem

 

PRAVIDLO 2

Měření času

a) Elektronické měření

Elektronicky je čas závodníka měřen na setiny sekundy. Při soutěžích Velkých cen OŠ se používají časomíry schválené komisí OŠČR.

b) Ruční měření

Ručními stopkami se čas závodníka měří na setiny sekundy. Časy musí být měřeny od počátku zvukového signálu do okamžiku, kdy ruka závodníka dosáhne na čidlo. Souhlasí-li údaj dvou ze tří stopek, pak je úředním časem údaj naměřený oběma souhlasícími stopkami. Pokud se rozcházejí údaje všech tří stopek, je úředním časem střední údaj. Jsou-li k dispozici pouze dva údaje, které se navzájem liší, musí být úředním údajem horší čas.

 

PRAVIDLO 3

Příprava a zahájení pokusu závodníka

a) Přípravní poloha – sed pod lanem, jednou rukou závodník drží lano, druhá ruka je v blízkosti startovního spínače (v případě ručního měření na podlaze). Zaujmutím této polohy závodník dává startérovi najevo, že je připraven k zahájení pokus.

b) Startovní poloha – sed pod lanem s nohama zvednutými nad podlahou, jedna ruka drží lano, druhá  drží sepnutý startovní spínač

c) Startovní povely (vydává startér).

 

Elektronické měření

Slovní povely

NA MÍSTA“ – závodník zaujme přípravní polohu

PŘIPRAVTE SE“ – závodník zaujme startovní polohu

Zvukové : povely jsou prezentovány trojím pípnutím ( časový interval mezi každým pípnutím je 1s)

první a druhé pípnutí nahrazuje povel „POZOR“

třetí pípnutí – závodník uvolní startovní spínač a zahájí pokus

 

Ruční měření

Slovní povely - přípravné

 „NA MÍSTA“ – závodník zaujme přípravní polohu

PŘIPRAVTE SE“ - závodník zaujme startovní polohu

Zvukové: - startovní

Akustický povel ( píšťalka, gong atd.), závodník po jeho zaznění zahájí pokus

Při šplhu nad 8 m je možné startovat „volným startem“. Volným startem se rozumí měření času závodníka od zahájení pokusu, tj, zvednutí ruky ze země nebo uvolnění startovního spínače

 

PRAVIDLO 4

Průběh pokusu

Při zaznění třetího pípnutí závodník uvolní startovní spínač a zahájí pokus. Po celou dobu šplhu nesmí závodník sevřít lano nohama, udržuje alespoň minimální roznožení. Poloha a pohyb nohou je libovolný. Pokus končí dotykem ruky na cílové čidlo.

 

PRAVIDLO 5

Porušení pravidel

a) Předčasný start

Elektronické měření

-   předčasným startem se proviní závodník, který uvolní startovací spínač před třetím pípnutím

-   předčasný start je signalizován nepřetržitým nebo přerušovaným zvukovým signálem elektronického měřícího zařízení

-   pokus při předčasném startu na jednom laně je přerušen.

-   při paralelním šplhu na dvou lanech se pokus nepřeruší a závodníkovi, který se neprovinil a dokončí regulérně pokus – platí dosažený čas.

-   při prvním předčasném startu se pokus bez prodlení opakuje

-   pokud se závodník předčasným startem proviní v jednom kole dvakrát, je jeho pokus neplatný. Závodník, který se předčasným startem neprovinil, má třetí pokus (má možnost pokus opakovat samostatně bezprostředně nebo na konci kola)

Ruční měření

-   předčasný start je signalizován akusticky (píšťalkou)

-   o předčasném startu rozhoduje startér

-   všechny další náležitosti hodnocení předčasného startu pro elektronické měření platí i pro ruční měření

b) Neplatný pokus

-   závodník zvedne z podlahy hýždě dříve než ruku ze startovního spínače nebo podlahy

-   po odstartování se závodník dotkne nohama podlahy

-   závodník předčasně odstartuje dvakrát v jednom kole

-   závodník v průběhu šplhu sevře lano nohama

-   závodník neukončí pokus dotykem ruky na cílové čidlo

-   neplatný pokus závodníka se neopakuje

 

PRAVIDLO 6

Rozhodčí

a) Hlavní rozhodčí

-   nevykonává sám žádnou jinou funkci

-   provádí kontrolu závodiště ( viz pravidlo 1)

-   řídí a kontroluje činnost všech ostatních rozhodčích

-   dohlíží na dodržování pravidel a časového programu soutěže

-   podpisem výsledkové listiny stvrzuje platnost výsledků soutěže

-   zodpovídá za instalaci cílového čidla v požadované výšce dle pravidel

-   rozhoduje o případném přerušení soutěže ( poruch časomíry, ohrožení bezpečnosti závodníků, atd )

-   má právo rozhodnout o všem co není v pravidlech

-   přijímá písemné protesty závodníka (trenéra)

-   je předsedou soutěžní komise

b) Startér

-   vydává startovní povely

-   ohlašuje dosažený čas každého závodníka, zejména také pro účel zapsání

c) Rozhodčí u lana

-   jeden rozhodčí rozhoduje vždy u jednoho lana

-   kontroluje zaujetí startovní polohy závodníka

-   posuzuje a signalizuje předčasný start závodníka, přerušuje pokus při předčasném startu

-   posuzuje porušení pravidel při startu, průběhu pokusu a ukončení pokusu, rozhoduje o případné neplatnosti pokusu

-   řídí činnost pomocníků u lana

d) Pomocníci u lana

-   po zahájení  pokusu závodníka odsunou startovní spínač do bezpečné vzdálenosti

-   podsunou duchnu pod šplhajícího závodníka. Podsunutí musí být načasováno tak, aby neomezovalo výkon závodníka

e) Časoměřiči ručního měření

-   pro každé lano 2 – 3 rozhodčí, používají stopky s přesností na setiny sekundy

f) Zapisovatel

-   dva zapisovatelé ( elektročasomíra, ruční měření )

-   zodpovídá za ruční zápis elektronických časů

 

PRAVIDLO 7

Soutěžní kategorie

Kategorie I. Žáci mladší 15 let šplh na 4,5 m
Kategorie II. Dorostenci 15 - 18 let šplh na 4,5 m
Kategorie III. Muži 19 - 40 let šplh na 8 m
Kategorie IV. Senioři 41 let a starší šplh na 8 m
Kategorie V. Ženy a dorostenky neomezeno šplh na 4,5 m

 

Vypsání kategorií je na rozhodnutí organizátora soutěže, uvede v propozicích. O zařazení do věkové kategorie rozhoduje dosažení daného věku v průběhu soutěžní sezóny.

Situace postaršení :

-   dorostenci, kteří dosahují výborných výsledků v kategorii II na 4,5 m laně, mohou požádat o postaršení, aby mohli startovat v kategorii I mužů na 8 m laně. Žádost musí dát VVOŠ do 31. ledna soutěžního ročníku. V případě souhlasu v daném roce nemůžou startovat jako dorostenci

 

PRAVIDLO 8

Systém závodů

a) Velké ceny v olympijském šplhu – kvalifikace na MČR

-   za Velkou cenu se považuje závod v olympijském šplhu, na kterém se soutěží dle těchto pravidel a je kvalifikací na Mistrovství České republiky

-   organizátor Velké ceny je povinen zajistit závodníkům odpovídající prostředí a technické vybavení (místo na rozcvičení, šatnu, magnézium – viz předchozí pravidla)

-   v závodě musí být umožněny minimálně 3 soutěžní pokusy v každé vypsané kategorii (pouze v případě technických či jiných problémů je možné počet pokusů omezit). Organizátor Velké Ceny může rozhodnout o systému, kdy se závodník bude dle průběžného pořadí či času v závodě nominovat z kol základních do kol finálových. V tomto případě musí být přesto všem závodníkům umožněny minimálně 2 pokusy v každé vypsané kategorii. Počet finálových kol a způsob nominace do nich určí v dostatečném předstihu organizátor Velké Ceny.

-   kromě závodu na 8 a 4,5 metrovém laně je možné zařadit i jiné disciplíny šplhu (např. paralelní závod na 4,5 m, šplh na odlišné délce lana, šplh se zátěží atd.)

-   v průběhu závodu může organizátor umožnit i tzv. doplňkové pokusy (například - šplh dorostenců a žen na 8 m, exhibiční pokusy pro diváky, pokusy o vylepšení osobních rekordů po ukončení posledních závodních pokusů atd.)

 

b) Mistrovství České republiky v olympijském šplhu

-   pro účast na MČR je nutné se kvalifikoval v průběhu soutěžní sezóny

-   kvalifikační kritéria jsou určena organizátorem závodu a schválena VVOŠ před první Velkou cenou soutěžní sezóny (v odůvodněných případech později)

-   kvalifikační kritérium je určeno počtem účastí na velkých cenách, nejlepším dosaženým časem a pořadím v kvalifikačním žebříčku

-   podmínkou pro start na MČR v kategorii mužů a seniorů (lano délky 8m) je členství v České gymnastické federaci (ČGF) ve sportu Olympijský šplh.

-   v průběhu sezóny je možné kvalifikační kritéria pro jednotlivé kategorie upravit (vzhledem k počtu závodníků a dosahovaným časům v průběhu sezóny), v případě zpřísnění kritéria je nutné změnu ohlásit minimálně 1 měsíc před poslední Velkou cenou

-   v opodstatněných případech (zejména v případě zranění) organizátor závodu může udělit několik divokých karet, u takto kvalifikovaných závodníků musí být záruka výkonnosti odpovídající kvalifikačnímu kritériu (např. osobní rekord, výkon na závodech mimo velké ceny, tréninkový čas)

-   organizátor závodu si vyhrazuje právo na nepovolení mimosoutěžních pokusů (zejména z důvodu časového průběhu závodu, organizace a technického zabezpečení), toto neplatí v případě rozcvičování závodníků před zahájením prvního soutěžního kola

-   v závodě musejí být vypsané minimálně 3 soutěžní pokusy pro každého závodníka, účast v dalších kolech je možné omezit dosaženými časy (zejména při velkém počtu závodníků nebo v případě kvalifikace bez zohlednění nominačního časového limitu). Organizátor MČR může rozhodnout o systému, kdy se závodník bude dle průběžného pořadí či času v závodě nominovat z kol základních do kol finálových. V tomto případě musí být přesto všem závodníkům umožněny minimálně 2 pokusy v každé vypsané kategorii. Počet finálových kol a způsob nominace do nich určí v dostatečném předstihu organizátor MČR

-   organizátor závodu je povinen zajistit závodníkům odpovídající prostředí a technické vybavení (místo na rozcvičení, šatnu, magnézium – viz předchozí pravidla)

 

c) Ostatní závody

-   do této kategorie patří závody, které nesplňují podmínky Velké ceny nebo jsou jejich součástí pouze tvz. ostatní disciplíny šplhu na laně

-   pravidla a systém závodu si určuje organizátor

-   výsledky z těchto závodů lze zohlednit v případě udělování divoké karty pro MČR

 

poslední změna pravidel 2.2.2014

Více zde: http://www.svetsplhu.cz/pravidla/