Video záznam:

 

Pátek:

https://www.youtube.com/watch?v=1bT1OUQZGvQ

Sobota:

https://www.youtube.com/watch?v=M_-eSvkF-pc