V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 č. 957 (dále jen „Usnesení 957“) a č. 958 (dále jen „Usnesení 958“), na  Výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. zpracovaného pro Českou unii sportu, z.s. a na Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury, sdělujeme Výkladové stanovisko  ve vztahu k činnostem České gymnastické federace, z.s.

Na základě Usnesení 957 dochází s účinností od 5. 10. 2020 00:00 hodin dochází k vyhlášení nouzového stavu, a to na dobu 30 dnů.

Následným Usnesením 958 jsou pak s účinností ode dne 5. 10. 2020 od 00:00 hod. do dne 18. 10. 2020 do 23:59 hod. stanoveny níže uvedené zákazy a omezení. 

Zakázány jsou hromadné akce v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry. Z tohoto zákazu jsou pak stanoveny výjimky, a to pro: 

 • hromadné akce uvedené v bodě II. Usnesení 958 (tedy hromadné akce v režimu omezení), 
 • schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Z této textace se lze přiklánět k názoru, že do takové výjimky nespadají schůze a zasedání spolkových orgánů (což může v mnoha případech způsobit nemalé potíže pro chod jednotlivých spolků), nicméně za účelem odstranění veškerých pochybností byla ze strany ČUS zaslána na MZDR žádost o stanovisko k předmětné otázce a MZDR tento výklad stanoviskem ze dne 2.10. potvrdilo. 

Pro účely realizace sportovní činnosti je pak významná výjimka ze shora uvedeného zákazu pro hromadné akce uvedené v bodě II. Usnesení 958. V těchto případech dochází k omezení akcí, přičemž v případě sportu je omezení definováno bodem II. odst. 2 Usnesení 958, dle kterého se omezují sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy. 

Z předmětného omezení pak vyplývá, že se týká výhradně akcí (vnitřních i venkovních) konaných v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy (zápasy, závody, turnaje), jakož i přípravy sportovců na takové akce (tréninkové jednotky). V těchto případech je pak stanoven celkový počet osob, které se mohou takové akce zúčastnit, a to na 130. Vedle počtu osob je současně nastaven i okruh osob, které se mohou akce zúčastnit, a to tak, že se jedná pouze o sportovce a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích (typicky např. realizační tým, pořadatelé, delegáti, nezbytný technický personál, zdravotnická služba apod.) a osob zajišťujících zpravodajství (např. noviny, televize apod.). Zcela zakázána je tedy přítomnost diváků. Z hlediska diváků je pak zajímavá pozice rodičů sportujících dětí, kteří do značné míry mohou plnit i definici „nezbytných osob“. Lze však bohužel předpokládat, že i v případě rodičů bude jejich přítomnost na sportovní akci považována za nežádoucí (budou považováni za klasické diváky).

Veškerá ostatní sportovní činnost nesplňující shora uvedené parametry - akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pak spadají pod bod I. Usnesení 958, pro který platí limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí. Jedná se tedy zejména o volnočasový sport (např. skupina lidí, kteří si chodí pravidelně zahrát fotbal tzv. pro radost)

Stěžejní otázkou tedy je výklad pojmu sportovní svaz. S přihlédnutím k obecnému chápání a užívání tohoto pojmu ve sportovním prostředí lze za sportovní svaz považovat nepochybně tzv. národní sportovní svaz, tedy sportovní organizaci disponující autoritou pro dané sportovní odvětví na území ČR (např. gymnastické sporty ČGF a ČSMG), založenou na základě členství této organizace v organizaci s mezinárodní autoritou pro dané sportovní odvětví (např. gymnastické sporty FIG).

V případě ČGF se tedy musí jednat o soutěže pořádané nebo vyhlašované ČGF, které jsou uvedeny v termínové listině ČGF Vyloučeny jsou pak nepochybně soutěže pořádané ze strany oddílů a klubů (pohárové soutěže, závody apod.).

Výkladový problém pak může nastat v případě, kdy se jedná o kombinovanou sportovní činnost (např. gymnastický klub), tedy že pouhá část členů klubu (spolku) se i přes společné tréninkové jednotky účastní  soutěží ČGF. V takových případech lze doporučit buď rozdělit sportovce do skupin na aktivně soutěžící sportovce (režim až 130 osob) a hobby sportovce (režim 10/20 osob) nebo při nerozdělení postupovat podle přísnějšího režimu (10/20 osob).

Z hlediska povinnosti použití ochrany dýchacích cest platí dosavadní povinnosti dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne ze dne 17. 9. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN, které nebylo předmětnými usneseními vlády zrušeno (viz předchozí výklad). 

Závěry:

 1. Jednání spolkových orgánů není za současné textace vyňato ze zákazu dle bodu I. Usnesení 958. Platí tedy limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí. 
 1. Je vyhlášen zákaz pro sportovní akce nad stanovený počet 10 osob v případě vnitřních akcí     a 20 osob v případě venkovních akcí, nespadají-li do výjimky dle bodu II. odst. 2 Usnesení 958 (viz následující odstavec). 
 1. Pro sportovní akce konané výhradně v rámci soutěží organizovaných nebo vyhlašovaných ČGF, jakož i pro tréninkovou přípravu na takové akce platí limit pro vnitřní i venkovní akce  ve výši 130 osob. 
 1. Výčet sportovních akcí pořádaných nebo vyhlašovaných ČGF: 
 • ·      okresní přebory, krajské přebory
 • ·      přebory Čech, přebory Moravy
 • ·      závody Českého poháru (TRA, TG, PAR)
 • ·      závody Poháru Federací, Mistry s Mistry (AER)
 • ·      Extraliga, I. liga a II. liga družstev (SGM, SGŽ)
 • ·      Český závod věkových skupin (TRA)
 • ·      soutěže pro hodnocení výkonnosti SpS a SCM (viz odkaz)
 • ·      kvalifikační závod MČR
 • ·      Mistrovství ČR 
 1. Z hlediska povinnosti použití ochrany dýchacích cest platí dosavadní pravidla stanovená Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne ze dne 17. 9. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN.

Česká gymnastická federace dále pracuje společně s pořadateli na přípravě pořádání mistrovských soutěží. V tomto týdnu bude zveřejněn rozpis Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice žen kategorie C (30.-31.10.2020, Černošice). 

Následující víkend, tj. ve dnech 17.-18.10.2020 se uskuteční díky oddílu gymnastického aerobiku T.J. Sokol Kampa  závod Poháru Federací.

Na závěr si dovoluji vyslovit jménem ČGF doporučení nesnažit se obcházet vydaná nařízení a „chytračit“. Takovýmto jednáním vystavujeme celé sportovní prostředí v následujících dnech a týdnech nebezpečí uzavření tělocvičen a sportovních zařízení a zákazu pořádní sportovních akcí nebo  dalšího snížení počtu účastníků sportovních akcí. 

Jsem si vědom, že v dnešní situaci není lehké organizovat tréninky a pořádat soutěže s omezeními vydanými Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví, ale nezbývá nám, než tyto opatření respektovat  a „zařídit“ se podle nich.

Přeji všem pevné zdraví a pevné nervy při zajištění tréninků, soutěží a další sportovní činnosti v této nelehké době.

Roman Slavík, předseda ČGF