Vzhledem k aktuálnímu znění vyhlášených vládních protiepidemických opatření v České republice nebylo možné schůzi Výkonného výboru České gymnastické federace, plánovanou na 11. března 2021 uskutečnit klasickou prezenční formou. Proběhla obdobně jako koncem ledna 2021 formou on-line video konference.

V rámci aktuálních sdělení informoval předseda členy výboru o zasedání Pléna ČOV formou per rollam a svolání voleb do orgánů ČOV (26. února 2021), které byly zrušeny předběžným opatřením Městského soudu v Praze. Informoval dále o aktivitách sportovního prostředí, které by měly vést ve spolupráci s Národní sportovní agenturou k postupnému obnovení sportovní činnosti nejen profesionálních, ale také výkonnostních a amatérských  sportovců. Součástí sdělení byly také informace o aktivitách Mezinárodní gymnastické federace (FIG) a Evropské gymnastiky (EG).  

Předseda informoval rovněž o vyúčtování dotací MŠMT za rok 2020 a jejich schválení ze strany MŠMT a o výši dotací, které byly ČGF přiznány na rok 2021 ze strany Národní sportovní agentury (NSA). Celková částka ve výši 28.160.328 Kč je oproti roku 2020 vyšší o 1.340.968 Kč. Zatím není známo, zda ČGF obdrží dotaci na pořádání Významných sportovních akcí (Czech Aerobic Open a Mezinárodní závod přátelství ve skocích na trampolíně). Výkonný výbor pověřil pracovníky sekretariátu ČGF, aby ve spolupráci s předsedy technických komisí upravili rozpočet ČGF na rok 2021 s ohledem na přiznanou výší dotací.   

Výkonný výbor schválil žádost o půjčku z Rezervního fondu sportovních svazů sdružených v České unii sportu ve výši jednoho milionu korun, která bude využita na zajištění přípravy reprezentantů a úhradu nákladů spojených s jejich účasti na významných mezinárodních akcích (ME ve sportovní gymnastice mužů a žen v Basileji /SUI, ME a MEJ ve skocích na trampolíně v Soči /RUS, MS a WAGC v aerobiku v Baku /AZE  a WAGC v akrobatické gymnastice v Ženevě /SUI). 

Výkonný výbor rozhodl pro rok 2021 o prominutí poplatků za pozdní registrace. Důvodem prominutí poplatků je především nejistá  situace ohledně možností sportovní přípravy a nepředvídatelnosti opatření, které tuto přípravu znemožňují nebo omezují.

Členové výboru odsouhlasili úpravu Kvalifikačního řádu a Registračního a přestupního řádu, kterou se prodlužuje platnost kvalifikace rozhodčích o 6 měsíců po ukončení platnosti stávajících mezinárodních pravidel, tj. aktuálně platné kvalifikace rozhodčích se prodlužují do 30. června 2022. 

Výbor rozhodl o termínu, místu a programu odložené volební Valné hromady ČGF (19.9.2020). Odložená valná hromada se uskuteční v sobotu 29. května 2021 v Pardubicích s tím, že program odložené valné hromady bude doplněn o schválení účetní závěrky ČGF za rok 2020 a návrhu rozpočtu ČGF na rok 2021. Kandidatury na volené funkce budou z důvodu právní opatrnosti znovu "otevřeny" a kandidáti zašlou své "nové" kandidatury do termínu uvedeného v jednacím a volebním řádu, který bude rozeslán společně s pozvánkou a programem v souladu s platnými Stanovami ČGF nejpozději 21 dnů před datem konání valné hromady.

Vzhledem ke skutečnosti, že nelze předvídat jaká omezující opatření budou platná v době  data konání odložené valné hromady, pověřil výbor pracovníky sekretariátu ČGF také přípravou možného konání valné hromady formou korespondenčního hlasování.        

Výkonný výbor se v neposlední řadě zabýval současnou situací související s aktuálně platnými vládními protiepidemickými opatřeními a jejich dopadem na sportovní činnost včetně dopadu na tréninkové možnosti. 

Výkonný výbor uložil předsedům technických komisí, aby do 17. března 2021 aktualizovali  termíny mistrovských soutěží na základě předpokladů možného vývoje, a to v "optimistické" variantě  částečného uvolnění po velikonočních svátcích a v "pesimistické" variantě uvolnění opatření až v průběhu měsíce května. Při plánování termínů bude přihlédnuto k tréninkovým možnostem výkonnostních a věkových kategorií jednotlivých gymnastických sportů a k minimální době potřebné po uvolnění pro přípravu startu na soutěžích tak, aby nedocházelo ke zbytečným zraněním a ohrožení zdraví sportovců. Při plánování těchto termínů bude využito dat získaných od oddílů a klubů počátkem listopadu minulého roku.

Podrobnější informace o variantách termínů mistrovských soutěží v roce 2021 budou zveřejněny na internetových stránkách ČGF v pondělí 22. března 2021.

Další řádné jednání Výkonného výboru ČGF se uskuteční ve čtvrtek 8. dubna 2021.

Zápisy z jednání VV ČGF

-rs-