17. leden 2024 je termínem pro zaslání žádosti o pokračování nebo zřízení nového SpS, SCM, OSpS,  VSCM a SA (Sportovní akademie) na rok 2024. Formuláře včetně tabulek pro vyplnění naleznete níže.

Níže naleznete také obecné Metodické pokyny, Prováděcí pokyny SpS, SCM, OSpS, VSCM a SA, vzory dohod o zařazení sportovců, kteří nejsou členy kmenového SpS, SCM a OSpS a v neposlední  řadě také aktualizovanou přílohu č. 2 Hodnocení středisek. Změny, doplňky a úpravy jsou zvýrazněny žlutě.   

Vyplněný formulář žádosti zašlete nejpozději 17. ledna 2023  na email rehorova@gymfed.cz, v kopii na slavik@gymfed.cz a v originále poštou na adresu Česká gymnastická federace, Zátopkova, 160 17 Praha 6 nebo prostřednictvím datové schránky ( 8hqw4w4 ).

Ve dnech 25.-26. ledna 2024 se uskuteční on-line formou oponentury SpS, SCM, OSpS, VSCM a SA.  Pozvánka bude účastníkům zaslána počátkem ledna 2024. Pro případné nově žádající bude pozvánka zaslána 18. ledna 2024.

Pro ulehčení vyplnění žádosti na rok 2024 několik doporučení:

1) Pečlivě si prostudujte přílohu č. 2 Hodnocení středisek, ve které jsou bodové tabulky, na základě které se přidělují zařazeným nebo nově navrhovaným sportovcům body za výkony dosažené v roce 2023. Pečlivě vyhodnoťte, který z dosažených výkonů je pro sportovce bodově nejvýhodnější ((tzn. nikoli nejvyšší počet bodů dosažený v soutěži).

2) Neuvádějte mezi dosažené výkony body ze soutěží, které nejsou vyjmenovány v příloze č. 2 Hodnocení středisek jako např. krajské přebory, II. liga družstev SG žen, kategorie MČR, které nejsou uvedeny v tabulce, mezinárodní soutěže nezařazené v kalendáři FIG s výjimkou těch, které jsou v příloze vyjmenovány.

3) Výkon na jednotlivém nářadí u SG mužů a SG žen uvádějte jen tehdy, jestliže gymnasta nebo gymnastka neabsolvovala v uplynulém roce 2023 kompletní víceboj.    

4) Do sloupce státní reprezentace uveďte jen takové soutěže, na které byly nominovány příslušnou technickou komisí. Za státní reprezentaci není považovaná soutěž v zahraničí, které se sportovec zúčastnil pod "hlavičkou" klubu/oddílu bez nominace příslušné technické komise. V případě, že se však jednalo o mezinárodní závod zařazený v kalendáři FIG, lze použít výsledek získaný na takové soutěži pro hodnocení sportovce.

5) Na listu týkající se rozpočtu, uvádějte reálný rozpočet, který bude odpovídat počtu zařazených nebo počtu Vámi navrhovaných sportovců k zařazení. Položku nájemné, uvádějte pouze v případě, že využíváte cizí sportovní zařízení.

6) U návrhu nově zařazovaných sportovců SpS, SCM, OSpS a všech sportovců SA je zapotřebí doložit písemný souhlas sportovců se zařazením respektive v případě sportovců mladších 18 let, písemný souhlas jejich zákonných zástupců (rodičů).       

7) U návrhu na zařazení sportovců, kteří nejsou členy kmenových oddílů/klubů, při kterých jsou SpS, SCM a OSpS zřízená, bude důležité vyjádření příslušných technických komisí  a reprezentačních trenérů.

8) U trenérského zabezpečení uvádějte počet trenérů s odpovídající kvalifikací (musí být registrování v rámci ČGF a vedení v Rejstříku sportu) a odpovídající počtu zařazených sportovců v žádosti. Jako odpovídající počet nepovažujeme např. 8 trenérů na 3 sportovce .

9) Žádost bez řádně vyplněných osobních listů sportovců bude považována za neúplnou (s výjimkou sportovců SA) a bude Vám vrácena k doplnění do sedmi (7) kalendářních dnů. U sportovců zařazených do SCM a VSCM uvádějte reálné rozpisy tréninkových hodin (v průběhu roku budou namátkově kontrolovány, a to zejména u reprezentantů ČR).

V případě nejasností nebo doplňujících informací nás můžete kontaktovat na emailu rehorova@gymfed.cz v kopii  slavik@gymfed.cz (kdykoliv) nebo na tel. čísle 607 746 092 (v dopoledních hodinách) nebo 242 429 260 v pracovní dny v rozmezí 09.00-17.00 hod.