V souvislosti s vyhlášením státní podpory sportu na období 2017-2019 ze strany MŠMT a zveřejněním podmínek pro žádosti o dotace v rámci jednotlivých vypsaných dotačních programů na rok 2017 dne 1. listopadu 2016 na internetových stránkách MŠMT si Česká gymnastická federace dovoluje vyzvat registrované oddíly, které mají zájem o dotaci v rámci Programu IV - „Údržba a provoz sportovních zařízení“, o zaslání podkladových materiálů v elektronické formě za účelem zpracování žádosti o dotaci prostřednictvím České gymnastické federace nejpozději do 24. listopadu 2016 na e-mail cgf@gymfed.cz

Program IV je určen pro podporu související přímo s udržováním a provozováním sportovních zařízení ve vlastnictví spolku nebo dlouhodobém nájmu na minimálně 8 let uzavřeném mezi spolkem a státním subjektem, obcí nebo jiným sportovním spolkem, a dále k podpoře udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti ve vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu spolku.  

Sportovním zařízením se rozumí objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.                                     

Nájem musí být smluvně zajištěn na dobu minimálně 8 let tak, aby v roce čerpání dotace a v roce následujícím byla smlouva o pronájmu účinná.

Žádat o dotaci nelze v případě, že má spolek uzavřenou smlouvu o dlouhodobém nájmu s obchodní korporací, např. společnost s ručením omezením (s.r.o.), akciovou společností (a.s.) nebo s jinými společnostmi.

Podpora na údržbu a provoz sportovního zařízení může být nárokována pouze do výše 60% celkové hodnoty majetku, s výjimkou sportovních zařízení, které jsou využívány zdravotně postiženými sportovci.

V případě schválených žádostí se dotace poskytují až do výše 70% celkových rozpočtových nákladů projektu. Při vyúčtování dotace musí být příjemcem dotace prokazatelně vykázán podíl spoluúčasti z dalších zdrojů (mimo státní dotace) minimálně ve výši 30 % z celkových rozpočtových nákladů projektu.

Nutnou podmínkou pro přiznání dotace je vykázání údaje o vybíraném ročním členském příspěvku v minimální výši 100 Kč na osobu u mládeže a 500 Kč na osobu u dospělých !!! V případě, že nebude ze strany žadatele (konečného příjemce dotace) tato podmínka splněna, bude jeho žádost ze strany MŠMT vyřazena !!!   

Každý žadatel (konečný příjemce dotace) může podat žádost o státní podporu pouze jednou, tzn. bez duplicitního podání u různých spolků (např. ČUS, ČOS, ČASPV, AŠSK, ČAUS, ATJ ČR, Orel, apod.), v takovém případě bude taková žádost vyřazena. 

Registrované oddíly a kluby České gymnastické federace, které mají zájem požádat o dotaci MŠMT na údržbu a provoz sportovních  zařízení na rok 2017 zašlou nejpozději do 24. listopadu 2016 na e-mail cgf@gymfed.cz vyplněnou tabulku „Program IV 2017 - přehled konečných příjemců“ a vyplněnou tabulku „Rozpočet projektu Program IV 2017“, které naleznete v příloze a dále kopii výpisu z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví nebo kopii smlouvy o dlouhodobém pronájmu.

Tyto kopie lze nahradit čestným prohlášením o vlastnictví nebo čestným prohlášením o uzavřené smlouvě o dlouhodobém pronájmu. V těchto případech doloží, v případě přiznání dotace ze strany MŠMT, žadatelé (koneční příjemci dotace) kopii výpisu z katastru nemovitostí respektive kopii smlouvy o dlouhodobém pronájmu před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace prostřednictvím České gymnastické federace.

Podrobné informace týkající se vypsaných dotačních programů MŠMT vypsaných na rok 2017 včetně povinných příloh naleznete na internetových stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů můžete kontaktovat pracovníky sekretariátu České gymnastické federace na telefonních číslech 242 429 260 nebo 233 017 434 a na e-mailové adrese cgf@gymfed.cz

 

Přílohy:

-  výzva registrovaným oddílům a klubům ČGF - dotace MŠMT 2017 - Program IV 

tabulka „Program IV 2017 - přehled konečných příjemců“

tabulka „Rozpočet projektu Program IV 2017“

Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na období 2017 - 2019

Účelové určení a podmínky použití neinvestiční dotace poskytnuté v oblasti sportu