15. leden 2020 je termínem pro zaslání žádosti o pokračování SpS, SCM, OSpS a VSCM na rok 2020. Formuláře včetně tabulek pro vyplnění naleznete níže.

Níže naleznete také obecné Metodické pokyny, Prováděcí pokyny SpS, SCM, OSpS a VSCM, vzory dohod o zařacení sportovců, kteří nejsou členy kmenového SpS, SCM a OSpS a v neposlední  řadě také aktualizovanou přílohu č. 2 Hodnocení středisek (změny jsou zvýrazněny červeným písmem).   

Vyplněný formulář žádosti zašlete nejpozději 15. ledna 2020 na email cgf@gymfed.cz a v originále poštou na adresu Česká gymnastická federace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6.  

Ve středu 29. ledna 2020 (9.30-16.00 hod) se uskuteční v Praze v sídle ČGF (hlavní budova ČUS, aula, Zátopkova 100/2, 16017 Praha 6) oponentury SpS, SCM, OSpS a VSCM. Součástí oponentur budou také informace o vyúčtování finančních protředků na rok 2020. Pozvánka bude účastníkům zaslána počátkem ledna 2020.

 

Pro ulehčení vyplnění žádosti na rok 2020 několik rad:

1) Pečlivě si prostudujte přílohu č. 2 Hodnocení středisek, ve které jsou bodové tabulky, na základě kterých se přidělují zařazeným nebo nově navrhovaným sportovcům body za výkony dosažené v roce 2019. Pečlivě vyhodnoťte, který z dosažených výkonů je pro sportovce bodově nejvýhodnější.

2) Neuvádějte mezi dosažené výkony body ze soutěží, které nejsou vyjmenovány v příloze č. 2 Hodnocení středisek jako např. krajské přebory, II. liga družstev SG žen, kategorie MČR, které nejsou uvedeny v tabulce, mezinárodní soutěže nezařazené v kalendáři FIG s výjimkou těch, které jsou v příloze vyjmenovány.

3) Výkon na jednotlivém nářadí u SG mužů a SG žen uvádějte jen tehdy, jestliže gymnasta nebo gymnastka neabsolvovala v uplynulém roce 2019 kompletní víceboj.    

4) Do sloupce státní reprezentace uveďte jen takové soutěže, na které byly nominovány příslušnou technickou komisí. Za státní reprezentaci není považovaná soutěž v zahraničí, které se sportovec zúčastnil pod "hlavičkou" klubu/oddílu bez nominace příslušné technické komise. V případě, že se však jednalo o mezinárodní závod zařazený v kalendáři FIG, lze použít výsledek získaný na takové soutěži pro hodnocení sportovce.

5) Na listu týkající se rozpočtu, uvádějte reálný rozpočet, který bude odpovídat počtu zařazených sportovců nebo počtu Vámi navrhovaných sportovců k zařazení. Položku nájemné, uvádějte pouze v případě, že využíváte cizí sportovní zařízení.

6) U návrhu nově zařazovaných sportovců a sportovců, kteří nejsou členy kmenových oddílů/klubů, při kterých jsou SPS, SCM a OSpS zřízena, je zapotřebí doložit písemný souhlas sportovců se zařazením respektive v případě sportovců mladších 18 let, písemný souhlas jejich zákonných zástupců (rodičů).       

7) U návrhu na zařazení sportovců, kteří nejsou členy kmenových oddílů/klubů, při kterých jsou SPS, SCM a OSpS zřízená, bude důležité vyjádření příslušných technických komisí  a reprezentačních trenérů.

8) U trenérského zabezpečení uvádějte počet trenérů odpovídající počtu zařazených sportovců v žádosti. Jako odpovídající počet nepovažujeme např. 6 trenérů na 3 sportovce ...

 

9) Žádost bez řádně vyplněných osobních listů sportovců bude považována za neúplnou a bude Vám vracena k doplnění do sedmi (7) kalendářních dnů. U sportovců zařazených do SCM a VSCM uvádějte reálné rozpisy tréninkových hodin (v průběhu roku budou namátkově kontrolovány, a to zejména u reprezentantů ČR).

 

V případě nejasností nebo doplňujících informací nás můžete kontaktovat na emailu slavik@gymfed.cz (kdykoliv) nebo na tel. čísle 242 429 260 (od 2.1.2020). 

-rs-