20. leden 2022 je termínem pro zaslání žádosti o pokračování nebo zřízení nového SpS, SCM, OSpS a VSCM na rok 2022. Formuláře včetně tabulek pro vyplnění naleznete níže.

Níže naleznete také obecné Metodické pokyny, Prováděcí pokyny SpS, SCM, OSpS a VSCM, vzory dohod o zařazení sportovců, kteří nejsou členy kmenového SpS, SCM a OSpS a v neposlední  řadě také aktualizovanou přílohu č. 2 Hodnocení středisek (změny jsou zvýrazněny červeným písmem).   

Formuláře žádosti, metodické pokyny a prováděcí pokyny včetně příloh si můžete stáhnou také prostřednictvím níže uvedeného odkazu: ŽÁDOSTI SPORTOVNÍ STŘEDISKA 2022

Vyplněný formulář žádosti zašlete nejpozději 20. ledna 2022 na email rehorova@gymfed.cz, v kopii na slavik@gymfed.cz a v originále poštou na adresu Česká gymnastická federace, Zátopkova, 160 17 Praha 6 nebo prostřednictvím datové schránky  

Do konce měsíce února 2022 se uskuteční v Praze v sídle ČGF (hlavní budova ČUS, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6) oponentury SpS, SCM, OSpS a VSCM. Součástí oponentur budou také informace o vyúčtování finančních prostředků za rok 2021. Pozvánka bude účastníkům zaslána počátkem února 2022.

 Pro ulehčení vyplnění žádosti na rok 2022 několik rad:

1) Pečlivě si prostudujte přílohu č. 2 Hodnocení středisek, ve které jsou bodové tabulky, na základě které se přidělují zařazeným nebo nově navrhovaným sportovcům body za výkony dosažené v roce 2021. Pečlivě vyhodnoťte, který z dosažených výkonů je pro sportovce bodově nejvýhodnější ((tzn. nikoli nejvyšší počet bodů dosažený v soutěži).

2) Neuvádějte mezi dosažené výkony body ze soutěží, které nejsou vyjmenovány v příloze č. 2 Hodnocení středisek jako např. krajské přebory, II. liga družstev SG žen, kategorie MČR, které nejsou uvedeny v tabulce, mezinárodní soutěže nezařazené v kalendáři FIG s výjimkou těch, které jsou v příloze vyjmenovány.

3) Výkon na jednotlivém nářadí u SG mužů a žen uvádějte jen tehdy, jestliže gymnasta nebo gymnastka neabsolvovala v uplynulém roce 2021 kompletní víceboj.    

4) V případě, že sportovci neplní kritéria pro zařazení z důvodu neúčasti na MČR nebo jiných hodnocených soutěžích, která byla způsobená onemocněním Covid19 nebo povinnou karanténou související s tímto onemocněním, můžete navrhnout sportovce k zařazení s náhradním výkonem z roku 2019 (anebo z roku 2020).  O zařazení takového sportovce rozhodne Komise talentované mládeže ve spolupráci s technickou komisí příslušného gymnastického sportu.

5) Do sloupce státní reprezentace uveďte jen takové soutěže, na které byly nominovány příslušnou technickou komisí. Za státní reprezentaci není považovaná soutěž v zahraničí, které se sportovec zúčastnil pod "hlavičkou" klubu/oddílu bez nominace příslušné technické komise. V případě, že se však jednalo o mezinárodní závod zařazený v kalendáři FIG, lze použít výsledek získaný na takové soutěži pro hodnocení sportovce.

6) Na listu týkající se rozpočtu, uvádějte reálný rozpočet, který bude odpovídat počtu zařazených nebo počtu Vámi navrhovaných sportovců k zařazení. Položku nájemné, uvádějte pouze v případě, že využíváte cizí sportovní zařízení.

7) U návrhu nově zařazovaných sportovců a sportovců, kteří nejsou členy kmenových oddílů/klubů, při kterých jsou SPS, SCM a OSpS zřízena, je zapotřebí doložit písemný souhlas sportovců se zařazením respektive v případě sportovců mladších 18 let, písemný souhlas jejich zákonných zástupců (rodičů).       

8) U návrhu na zařazení sportovců, kteří nejsou členy kmenových oddílů/klubů, při kterých jsou SPS, SCM a OSpS zřízená, bude důležité vyjádření příslušných technických komisí  a reprezentačních trenérů.

9) U trenérského zabezpečení uvádějte počet trenérů odpovídající počtu zařazených sportovců v žádosti. Jako odpovídající počet nepovažujeme např. 6 trenérů na 3 sportovce ...

10) Žádost bez řádně vyplněných osobních listů sportovců bude považována za neúplnou a bude Vám vracena k doplnění do sedmi (7) kalendářních dnů. U sportovců zařazených do SCM a VSCM uvádějte reálné rozpisy tréninkových hodin (v průběhu roku budou namátkově kontrolovány, a to zejména u reprezentantů ČR).

V případě nejasností nebo doplňujících informací nás můžete kontaktovat na emailu slavik@gymfed.cz (kdykoliv) nebo na tel. čísle 242 429 260 (od 3.1.2022).

Roman Slavík, generální sekretář ČGF