10. leden 2023 je termínem pro zaslání žádosti o pokračování nebo zřízení nového SpS, SCM, OSpS,  VSCM a SA (Sportovní akademie) na rok 2023. Formuláře včetně tabulek pro vyplnění naleznete níže.

Níže naleznete také obecné Metodické pokyny, Prováděcí pokyny SpS, SCM, OSpS, VSCM a SA, vzory dohod o zařazení sportovců, kteří nejsou členy kmenového SpS, SCM a OSpS a v neposlední  řadě také aktualizovanou přílohu č. 2 Hodnocení středisek. Změny, doplňky a úpravy jsou zvýrazněny žlutě.   

Formuláře žádosti, metodické pokyny a prováděcí pokyny včetně příloh si můžete stáhnou také prostřednictvím níže uvedeného odkazu: ŽÁDOSTI SPORTOVNÍ STŘEDISKA 2023

Vyplněný formulář žádosti zašlete nejpozději 10. ledna 2023 na email rehorova@gymfed.cz, v kopii na slavik@gymfed.cz a v originále poštou na adresu Česká gymnastická federace, Zátopkova, 160 17 Praha 6 nebo prostřednictvím datové schránky  

Do konce měsíce ledna 2023 se uskuteční on-line formou oponentury SpS, SCM, OSpS, VSCM a SA  Pozvánka bude účastníkům zaslána počátkem února 2022.

 Pro ulehčení vyplnění žádosti na rok 2023 několik doporučení:

1) Pečlivě si prostudujte přílohu č. 2 Hodnocení středisek, ve které jsou bodové tabulky, na základě které se přidělují zařazeným nebo nově navrhovaným sportovcům body za výkony dosažené v roce 2022. Pečlivě vyhodnoťte, který z dosažených výkonů je pro sportovce bodově nejvýhodnější ((tzn. nikoli nejvyšší počet bodů dosažený v soutěži).

2) Neuvádějte mezi dosažené výkony body ze soutěží, které nejsou vyjmenovány v příloze č. 2 Hodnocení středisek jako např. krajské přebory, II. liga družstev SG žen, kategorie MČR, které nejsou uvedeny v tabulce, mezinárodní soutěže nezařazené v kalendáři FIG s výjimkou těch, které jsou v příloze vyjmenovány.

3) Výkon na jednotlivém nářadí u SG mužů a SG žen uvádějte jen tehdy, jestliže gymnasta nebo gymnastka neabsolvovala v uplynulém roce 2022 kompletní víceboj.    

4) Do sloupce státní reprezentace uveďte jen takové soutěže, na které byly nominovány příslušnou technickou komisí. Za státní reprezentaci není považovaná soutěž v zahraničí, které se sportovec zúčastnil pod "hlavičkou" klubu/oddílu bez nominace příslušné technické komise. V případě, že se však jednalo o mezinárodní závod zařazený v kalendáři FIG, lze použít výsledek získaný na takové soutěži pro hodnocení sportovce.

6) Na listu týkající se rozpočtu, uvádějte reálný rozpočet, který bude odpovídat počtu zařazených nebo počtu Vámi navrhovaných sportovců k zařazení. Položku nájemné, uvádějte pouze v případě, že využíváte cizí sportovní zařízení.

7) U návrhu nově zařazovaných sportovců SPS, SCM, OSpS a všech sportovců SA je zapotřebí doložit písemný souhlas sportovců se zařazením respektive v případě sportovců mladších 18 let, písemný souhlas jejich zákonných zástupců (rodičů).       

8) U návrhu na zařazení sportovců, kteří nejsou členy kmenových oddílů/klubů, při kterých jsou SPS, SCM a OSpS zřízená, bude důležité vyjádření příslušných technických komisí  a reprezentačních trenérů.

9) U trenérského zabezpečení uvádějte počet trenérů s odpovídající kvalifikací (musí být registrování v ríámci ČGF a vedení v Rejstřiku sportu ) a odpovídající počtu zařazených sportovců v žádosti. Jako odpovídající počet nepovažujeme např. 8 trenérů na 3 sportovce ...

10) Žádost bez řádně vyplněných osobních listů sportovců bude považována za neúplnou ( s výjimkou sportovců SA) a bude Vám vracena k doplnění do sedmi (7) kalendářních dnů. U sportovců zařazených do SCM a VSCM uvádějte reálné rozpisy tréninkových hodin (v průběhu roku budou namátkově kontrolovány, a to zejména u reprezentantů ČR).

V případě nejasností nebo doplňujících informací nás můžete kontaktovat na emailu slavik@gymfed.cz (kdykoliv) nebo na tel. čísle 242 429 260.