V souladu s článkem IX. odst. 7. Stanov České gymnastické federace ze dne 14. září 2019  jakožto předseda České gymnastické federace odkládám volební Valnou hromadu České Gymnastické federace svolanou na sobotu 19. září 2020 do Prahy.

Důvodem odkladu volební Valné hromady České gymnastické federace je vývoj epidemie onemocnění COVID-19 a související nová opatření zaváděná Ministerstvem zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví očekává v následujících dnech zavádění dalších plošných opatření a dále nedoporučuje setkání většího počtu osob, což by volební Valná hromada České gymnastické federace byla. Dalším důvodem pro odklad je vysoké množství omluv účasti na volební Valné hromadě České gymnastické federace z řad delegátů mimopražských registrovaných oddílů a klubů z důvodu nepříznivé epidemiologického vývoje.

Z výše uvedených důvodů a na základě zpětných reakcí mimopražských registrovaných dílů a klubů také Výkonný výbor České gymnastické federace doporučil dne 17. září 2020 na základě hlasování per-rollam odložení volební Valné hromady České gymnastické federace.

Odložená volební Valná hromada České gymnastické federace proběhne nejpozději do 20.12. 2020 v závislosti na situaci s ohledem na v tu chvíli platná omezující opatření Ministerstva zdravotnictví.

Oznámení o novém termínu, čase a místě konání odvolané a odložené volební Valné hromady České gymnastické federace bude oznámeno písemnou pozvánkou předsedy České gymnastické federace zaslanou členským subjektům nejméně 21 dnů před termínem jejího konání, a to buď  na adresu sídla nebo elektronickou adresu, kterou členské subjekty uvedly pro účely komunikace.

Výkonný výbor České gymnastické federace se bude zabývat také možností realizace volební Valné hromady České gymnastické federace korespondenční formou, popř. formou on-line videokonference a jejího technického zabezpečení

Přeji všem pevné zdraví.

            

Roman Slavík, předseda České gymnastické federace