V sobotu 19. září 2020 od 11.00 hodin proběhne v aule hlavní budovy České unie sportu (Zátopkova 100/2, 160 00 Praha 6) volební Valná hromada České gymnastické federace (ČGF).

PREZENCE začíná již od 10:00!

Níže naleznete pozvánku s programem, organizační pokyny, návrh Jednacího a Volebního řádu.

Dále níže naleznete Přiznání k dani z příjmů pravnických osob České gymnstické federace včetně Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát účetní závěrky za rok 2019 a přílohy účetní závěrky za rok 2019, Zprávu o činnosti Výkonného výboru za období leden - srpen 2020, Návrh rozpočtu ČGF na rok 2020 a v neposlední řadě kompletní Výroční zprávu ČGF za rok 2019 a její zkrácenou verzi bez výsledkových listin.

Kompletní Výroční zprávu ČGF za rok 2019 v knižní verzi (formát A4) obdrží delegáti valné hromady při prezenci a stáhnout si ji můžete zde:

https://drive.google.com/file/d/1n_a1_MispTHaPYlQgu2eqV4xlrYYAMAl/view

Kandidatury na funkci předsedy ČGF, předsedů Technických komisí a zároveň členů Výkonného výboru ČGF a členů Revizní komise ČGF je možné zaslat na přiložených a vyplněných formulářích na sekretariát České gymnastické federace (Zátopkova 100/2,160 17 Praha 6) nejpozději do pondělí 14. září 20209 do 24.00 hodin, a to buď osobně, poštou nebo elektronickou poštou (na email cgf@gymfed.cz).

Podkladové materiály, s výjimkou Výroční zpráva ČGF za rok 2019, byly odeslány poštou jednotlivým registrovaným oddílům / klubům   pátek 28. srpna 2020 na kontaktní korespondenční adresy uvedené v registračním systému GIS.

V případě, že neobdržíte na uvedené kontaktní adresy podkladové materiály, kontaktujte prosím pracovníky sekretariátu České gymnastické federace nebo so je stáhněte z internetových stránek ČGF. 

 

-rs-